ארץ ישראל

על התורה ועל העבודה

הרב גבריאל קדוש
כמו בכל תורת הרצי"ה גם במאמר זה יש ערך לשעתו ולדורות. שיטתו הרחבה והמקיפה את כל התורה כולה על כל חלקיה וצדדיה העיוניים והמעשיים-משיבת נפש, מקיפה את הקודש והחול, את התורה והעבודה ועוסקת בציבור וביחיד ובתהליכי הופעת גאולת ישראל על אדמתו.

ישראל - אי של הצלחה

התקשורת לעיתים דוחפת את הציבור להסתכלות פסימית על המציאות. הדו"ח הבא מפרט דווקא את הצמיחה וההישגים של מדינת ישראל ב-68 שנות קיומה - בכלכלה, טכנולוגיה, ועוד.

משנה וארץ: פשפש המעורב בתרומה

יואל יעקובי
כהן שאכל תרומה והרגיש פשפש בתוך פיו – יפלוט את מאכלו, ואין כאן חשש איסור של הפסד תרומה. לפי הרמב"ם הבעיה היא לא איסור האכילה אלא הגועל שמעורר הפשפש. לעומתו, הרשב"א הבין שהאיסור כאן הוא איסור אכילת שקץ. דברי הרשב"א מלמדים דין חשוב בהלכות תערובות. בנוסף נלמד על פשפש המיטה ונבין מהי הייחודיות שלו על פ…

משנה וארץ: כוורת דבורים כקרקע?

יואל יעקובי
פרוזבול אינו נכתב אלא על הקרקע, ומספר טעמים נאמרו לדין זה. אגב דיני פרוזבול הובאו מספר דינים השנויים במחלוקת בין ר' אליעזר לחכמים ושתלויים בשאלה האם כוורת דבורים דינה כקרקע או לא. לאחר הסבר הדינים ננסה בעז"ה להבין מה במבנה הכוורת העתיקה הופך אותה לנחשבת כמחוברת לקרקע ושהרודה ממנה בשבת חייב מן התורה…

משנה וארץ: חרש כבר-דעת

יואל יעקובי
המשנה מגדירה כלל התקף לחלקים רבים בש"ס, לפיהם חרש-אילם נחשב כמי שאין לו דעת. במאמר ננסה בעז"ה לללמוד על החרשות והגורמים לה, על בעיות התקשורת שהיו לחרשים בעבר ושבנוגע אליהם חל שינוי גדול בימינו, ונסקור בקצרה מספר גישות ביחס לחרשים בימינו.

משנה וארץ: שלב ההיתר באכילת זיתים בשביעית – הבאת שליש

יואל יעקובי
חכמים למדו שאין לאכול פירות שביעית אלא כשהגיעו לרמה בה מקובל להשתמש בהם גם בשנים האחרות. לגבי הזיתים מפורטים שלושה שלבים בגידול, כאשר כל שלב מתיר שימוש נוסף בזיתים. השלב השלישי המוזכר במשנה, הבאת שליש, המשמעותי גם לעניין הגעה לעונת המעשרות, אינו מובן על רקע הרצף הכרונולוגי. במאמר נלמד בעז"ה על שלושה…

משנה וארץ: מדרגות בגאיות

יואל יעקובי
משנתנו עוסקת בבניית מדרגות ערב שביעית ובשביעית. לדעת הר"ש מדובר במדרגות היורדות למקום קיבוץ המים, ולדעת הראב"ד ויתכן שגם הרמב"ם במדרגות חקלאיות (=טרסות). המשנה נותנת כללים חשובים בשאלת הכשרת קרקע ערב שביעית ובשביעית עצמה.

משנה וארץ: חריש בערב שביעית

יואל יעקובי
פרקים א וב במסכת שביעית מכילים הלכות רבות הנובעות מדין 'תוספת שביעית'. אחד הדינים המרכזיים הוא הגבלת זמן החריש ערב שביעית. נלמד בעז"ה כי החריש מותר כל עוד הוא לצורך השנה השישית, אך לא כאשר הוא מכין את השדה לשביעית. כמו כן נעסוק בעז"ה בלימוד דין 'תוספת שביעית', שלהלכה אינו נוהג אלא כשבית המקדש קיים.…

משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

יואל יעקובי
המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות, וננסה בעזרת זיהוי המינים האמורים להגדיר כמה כללים בהלכות כלאי הכרם, לפי מספר פרשנויות שונות בדברי המשנה. לסיכום נראה כי הגדרות אלו נותנות לנו כיוונים הלכתיים לבירור כמה סוגיות בהל…

משנה וארץ: הרחקות בכרם

יואל יעקובי
בגפן יחידית יש להרחיק שלושה או שישה טפחים, ואילו בכרם – ארבע אמות. מהי הסיבה לחומרה של כרם? הסבר אחד הוא גודל הכלים המשמשים בעבודת הכרם, מול כלים קטנים יותר בעבודת הגפן, והסבר שני הוא שבגלל חשיבותה של הכרם הצריכו שיעור של רשות, ארבע אמות, כדי לזרוע בצידה. בין שני הסברים אלו ישנו הבדל להלכה: האם כאשר…

משנה וארץ: כלאים בסמיכת חרדל וחריע

יואל יעקובי
משנה זו עוסקת בהיתר ובאיסור של זריעת חרדל או חריע בסמיכות לסוגי גידולים שונים. משום מה המשנה איננה מפרטת מדוע אסור לזרוע חרדל וחריע ליד שדה אך ליד שדה ירקות מותר לזרוע. הר"ש אפילו אומר על המשנה הזו: "וטעמא דהני תנאי לא אתפרש" (וטעם אלו התנאים לא פורש).

משנה וארץ: הזאב והכלב

יואל יעקובי
הדמיון בין הזאב לכלב, הנובע ממטען גנטי כמעט זהה והיותם תתי מינים של אותו מין, עדיין לא מונע את הגדרתם כמינים נפרדים מבחינה הלכתית. הגורם המבדיל אינו העובדה שמדובר בחיית בר ובחיית בית, אלא הבדלים מסויימים שקיימים ביניהם. למעשה, מסקנת המאמר היא שהבדלים קלים, שבמקרה רגיל לא היו גורמים איסור כלאים, יכו…

משנה וארץ: פירות גוי ופירות כותי

יואל יעקובי
הבדלים בין טבל של גויים לטבל של כותים הם לדעת הרמב"ם מתקופה קדומה שבה כותים נחשבו מעולים מגויים. כיום, אומר הרמב"ם, דינם כגויים גמורים. הכותים, הנוכחים רבות בדברי חז"ל, כמעט ונעלמו בדורות האחרונים. זו הזדמנות ללמוד מעט עליהם.

משנה וארץ: בנות שקמה מוסטפות

יואל יעקבי
בירושלמי נחלקו האם רשימת הפטור היא רק מדמאי או גם מטבל ודאי. ר' יוחנן סובר שטעם הפטור הוא בגלל שחזקת פירות אלו מההפקר, הפטור ממעשרות גם בטבל ודאי. ר' שמעון בן לקיש סובר שטעם הפטור הוא בגלל שגם הקמצנים מפרישים מהם תרומות ומעשרות בשלמותם, בגלל ערכם הזול, אך אם נדע שלא הפרישו חייבים להפריש

מצוות ישוב ארץ ישראל - האם צריכה כוונה?

הרב יעקב אריאל שליט"א
אדם יישב את הארץ אך לא עשה זאת מתוך כוונה למצווה, האם נחשב לו יישוב הארץ למצווה?

"בבואכם - בביאת כולכם"

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים שם ככולם. נוסף על הצד המדיני שבדבר, קיים כאן גם צד הלכתי: כשם שיש מצוות התלויות בארץ, כך יש מצוות התלויות בעם

סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל
שאלות בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל

טיולי שורשים בחוץ לארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
"אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ; וכן יוצא הוא לסחורה. אבל לשכון בחו"ל אסור, אא"כ חזק שם הרעב". נשאלת השאלה, מהו המקור לדברי הרמב"ם שאסור לישראל לצאת מהארץ?

מצוות ישיבת א"י-מצווה עצמית

הרב יעקב זיסברג
המאמר עוסק במצוות ישיבת ארץ ישראל-מצווה עצמית (חלק א')

מצוות ישיבת א"י -מצווה עצמית או אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ? (חלק שני)

הרב יעקב זיסברג
המאמר עוסק במצוות יישוב ארץ ישראל (חלק שני)
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    הבא