אמונה והלכה

תפילת גשמים בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
תנו רבנן: מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף על האילנות בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעניים

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

הרב יהודה עמיחי
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין לפרנסה, ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.

ועננו בורא עולם

הרב אברהם סוחובולסקי
הלכה שמורה לנו להוסיף בקשה מיוחדת לגשמים בכל יום מימות החורף בעת עצירת גשמים, לא מצאנו כתובה בשו"ע. במאמר זה נברר מהו מקור המנהג להוסיף בקשה זו, נעמוד על משמעותה.

'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו'

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם המברך ברכת המזון בארץ ישראל צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו', או מכיוון שכבר הוא בארץ, צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות בארצנו'? שאלה זו נשאלת גם לגבי הברכה השנייה של קריאת שמע: 'והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו'. האם גם שם יש לומר 'בארצנו', בארץ ישראל?

"חזק חזק ונתחזק"

רבנים נוספים
לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

כיצד מפרישים חלה מטונות של בצק?

מכון התורה והארץ
רבני תכנית "תורה וארץ" של מכון התורה והארץ סיירו במפעל בונז'ור בקריית גת וראו מקרוב כיצד מתנהלת הפרשת חלה בתעשיית המאפים

ברכת המצוות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
המאמר עוסק בענייני ברכות

ברורים בברכת האילנות

הרב אברהם סוחובולסקי
ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

עיון בברכת הלבנה

ר' אלעזר לרנר
לא מוזכר שצריך לברך על הלבנה בחדושה משמע שהיה ברור לתלמוד שצריך לברך, אלא כל השאלה היתה עד מתי מברכים?

האם ברכת מציב גבול אלמנה נוהגת בזמן הזה לדעת מרן השו"ע

הרב מאיר בר-אלי
מלבד החשיבות העקרונית בברור דעת מרן השו"ע, יש לברור זה חשיבות מעשית. כי אף שכמה אחרונים כתבו שברכה זו נוהגת בזמן הזה, רבים מאחינו בני ספרד נוהגים לפסוק כדעת מרן השו"ע, ולדידם דעת השו"ע בענין זה מכרעת

"קוממיות לארצנו" או "בארצנו"

הרב יהודה הלוי עמיחי
"קוממיות לארצינו" או "קוממיות בארצינו"? הנוסח הנכון לברכת המזון בארץ ישראל

ברכה בחנוכת בית כנסת חדש בארץ ישראל

הרב יהודה זולדן

תניא, בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים - אומר הטוב והמטיב. האם יש לברך ברכה על חנוכת בית כנסת?

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

הרב דוב ליאור
"ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא לפי כללי התלמוד. אולם לענ"ד קשה לקבל את מסקנתך שיש להקדים בברכות הנהנין פירות שביעית לפני שבעת המינים"

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובה

הרב יהודה לוי עמיחי
בתגובה למאמרו של הרב איתן קופיאצקי, כתבנו את הנראה לענ"ד. הדיון הוא בשתי שאלות: א. האם לקדושת פירות שביעית יש מעמד הלכתי, שבגינו יש להקדים פירות אלו לפירות שבעת המינים? ב. האם שייך לומר כאן שאין מעבירין על המצוות?

ברכת מציב גבול אלמנה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

הרב יהודה הלוי עמיחי
בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית הגדול והקדוש". נשאלת השאלה מדוע הוסיפו את "מזבחך" ואת "היכלך" בברכת מעין שלוש, אף שהם אינם מצויים בברכת המזון?

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

הרב איתן קופיאצקי
האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?

הלכות חול המועד למגדלי ירקות בחממה

הרב יגאל הדאיה
הלכות חולו של מועד, הם מן ההלכות הסבוכות שעליהן נכתב: "דינים דחול המועד נפישים (=רבים), ואין לעמוד על עיקרם אם לא בדקדוק גדול, כי חילוקיהם תלויים בשערה"

קטיף פרחים בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
אני מתפרנס מגידול פרחים. הפרחים שאני מגדל מיועדים בעיקר לשיווק ביישובים שבסביבה הקרובה. האם מותר לקטוף אותם בחול המועד לשם כך?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא