כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

הרב יעקב אפשטיין | שבט תשע"ד

במאמרו של הרב עזריה אריאל ('כניסה לעזרה בכיסא גלגלים', אמונת עתיך 101, עמ' 157-151), אין שום ראיה ברורה לכך שנכה מותר או אסור להיכנס לעזרה עם כיסא גלגלים. הראיה מרש"י היא שכיסא של נכה המתואר במס' שבת אינו נחשב למנעל, אבל כיוון שהכיסא אינו מתואר בתור כיסא המיועד לישיבה אלא לתמיכה בעת הליכה, אין מכאן ראיה ברורה; והמאמר רצוף סברות בלא ראיות ברורות. כמו כן כל הדיון מהו גוף האיסור בישיבה בעזרה מובא בפרק ד' בהמשך הדיון, בעוד שמקומו הוא בראש הדיון, כיוון שהוא הבסיס להחלטה האם הדבר מותר או אסור. ודאי שאם האיסור מדרבנן בלבד, יש יותר מקום להתיר לו להיכנס בעגלתו.

א. כוהן אינו יכול לעבוד בישיבה ואין מי שטוען שכוהן יעבוד בכסא גלגלים, ואם כן לא מובן מדוע יש הכרח שנכה מישראל יכנס לעזרה בכיסאו המתגלגל; ונכה עדיף על כוהן, שכן יכול לשלוח קורבנותיו, ואילו כוהן אינו יכול לעבוד על ידי שליח.

ב. לא מצינו שמותר להכניס קטן בעגלתו המשמשת לישיבה, כאמור ברש"י (ביצה כג ע"ב): 'עגלה של קטן - שעושין לו לשחוק, ויושב עליה ומטלטלין אותו עליה'.

ג. מצינו שאין להיכנס לעזרה ברכיבה. הרד"ק (ירמיהו כב ב, ד"ה בשערים האלה) כתב:

בשערי העזרה כמו שאמר בסמוך ובאו בשערי הבית הזה או יהיה פי' הבית הזה בית המלך לפי שאמר רוכבים ברכב ובסוסים ולא יכנס אדם רוכב בשערי העזרה.

ד. לגבי רכיבה בהר הבית, נכתב בשו"ת 'אגרות משה' (חלק קדשים וטהרות סי' כא):

וא"כ אולי סובר הר"א אבן עזרא שליכא איסור ממש מלרכוב ע"ג בהמה ולישב בקרון בהר הבית, אבל אין זה דרך כבוד ולכן ודאי היו רובן מהדרין לילך ברגליהם בהר הבית מיראת וכבוד המקדש, אבל כיון שאינו איסור ממש אפשר היו מועטים שרכבו וישבו בקרון גם בהר הבית עד העזרה...

ה. יציאה בכיסא נישא המוזכרת בביצה (כה ע"ב, בכמה שמות: כסא, גלודקי, אלונקי) לא נזכרה לגבי הר הבית והעזרה, ולכן אין להוכיח ממנה.

סוף דבר, לא נמצא הכרח להכניס נכה בכיסא גלגלים לעזרה.